Shadow

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Virio

§ 1. Opis serwisu

Serwis Virio to platforma za pośrednictwem której usługodawcy udostępniają możliwość zawarcia umowy rezerwacji on-line. Celem Virio Sp. z o.o. jest umożliwienie przeglądania grafika wybranego specjalisty oraz rezerwacji dogodnego terminu za pomocą przeglądarki internetowej lub telefonu komórkowego jak również zakup usług w formie bonu od różnych usługodawców.

Właścicielem i administratorem platformy/serwisu jest firma Virio Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-765) przy al. Wilanowskiej 208/58 KRS pod numerem KRS: 0000339436

§ 2. Definicje

 1. Abonent – Usługodawca korzystający z systemu Virio.
 2. Konto Usługodawcy – utworzony podczas Rejestracji Usługodawcy i dostępny po zalogowaniu indywidualny profil Usługodawcy zawierający informacje o Usługodawcy wprowadzone podczas Rejestracji i aktualizowane na bieżąco z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego są udostępniane Usługi.
 3. Konto Klienta – utworzony podczas Rejestracji i dostępny po zalogowaniu  indywidualny profil zawierający informacje o Kliencie wprowadzone podczas Rejestracji i aktualizowane na bieżąco. Za ich pomocą Klient korzysta z funkcjonalności Virio.
 4. Korzystanie z Virio – korzystanie z usług informacyjnych i komunikacyjnych Virio.
 5. Virio – Virio Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 208/58, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000339436, która jest właścicielem i administratorem serwisu rezerwacyjnego Virio.
 6. Przedmiot Rezerwacji/Zakupu – usługa udostępniana przez Usługodawcę (rezerwacja lub bon).
 7. Regulamin klienta – niniejszy dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy klientami, Virio oraz Usługodawcami korzystającymi z serwisu Virio.
 8. Rezerwacja – rezerwacja usługi w określonym terminie dokonana przez Klienta lub przez Recepcjonistę na prośbę osób kontaktujących się bezpośrednio z nim lub też rezerwacja Bonu.
 9. Rezerwujący – Klient dokonujący Rezerwacji we własnym imieniu lub dla osoby trzeciej za którą ponosi odpowiedzialność.
 10. Udostępnienie Usług – proces polegający na umożliwieniu przez Usługodawcę dokonywania Rezerwacji lub zakupu Bonów przez Klientów.
 11. Usługodawca – Podmiot udostępniający swoje usługi w Virio.
 1. Klient – Podmiot, który po przejściu procedury rejestracyjnej posiada własny login (unikalny adres email), hasło oraz Konto Klienta w Virio.
 2. Virio – serwis pośredniczący w rezerwowaniu oraz generowaniu bonów on-line prowadzony przez Virio Sp. z o.o., w ramach którego odbywa się proces rezerwacji oraz sprzedaży Bonów przez Usługodawców.
 3. Regulamin rezerwacji oraz bonów regulamin ustalany przez Usługodawcę który dodatkowo potwierdza zawarcie umowy między Usługodawcą oraz Klientem jak również reguluje specyficzne wymagania odnośnie transakcji z danym Usługodawcą.

§ 3. Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Rezerwującym/Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Usługodawcą w serwisie Virio może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 3. Przedmiotem Rezerwacji/Zakupu Bonu mogą być usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego.
 4. Korzystanie z serwisu Virio oparte jest na dostępie warunkowym. Uzyskanie dostępu do Virio wymaga rejestracji Klienta.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług Virio

 1. Umowa z Klientem o bezpłatne korzystanie z Virio zostaje zawarta w momencie Rejestracji w Virio po zapoznaniu się z Regulaminem klienta. Umowa ta zostaje rozwiązana w momencie usunięcia Konta Klienta z Virio.
 2. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów pomiędzy Rezerwującymi/Kupującymi oraz Usługodawcami na świadczenie Usług udostępnianych przez Usługodawców podlega postanowieniom Regulaminu rezerwacji praz bonów poszczególnych Usługodawców i nie jest objęta niniejszym Regulaminem klienta.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania i wykonywania usług u danego Usługodawcy należy składać bezpośrednio u danego Usługodawcy z którym Klient zawarł umowę korzystając z serwisu Virio. Virio zastrzega iż nie odpowiada za umowy zawierane przez Klientów.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Virio należy składać drogą elektroniczną na adres: bok@virio.pl.
 3. Reklamacje muszą być wysłane z adresu, który znajduje się w danych Konta Klienta.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o Kliencie zgłaszającym reklamację, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Virio następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji, a odpowiedź na reklamację Klient otrzymuje na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

 § 6. Rejestracja

 1. W celu korzystania z Virio niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu klienta oraz odpowiednia rejestracja w serwisie.
 2. Rejestracja Klienta dokonywana jest po podaniu następujących obowiązkowych danych: hasła do logowania się, imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Klient w trakcie procesu Rejestracji może również podać dodatkowe dane występujące w formularzu rejestracyjnym, które nie są obowiązkowe lub wypełniając je z poziomu Konta Klienta.
 3. Rejestracja dokonywana jest po wypełnieniu danych, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz aktywacji konta za pomocą unikalnego linku URL, wysłanego na podany unikalny adres e-mail. Po kliknięciu w przesłany link Konto Klienta jest aktywne.
 4. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane podczas rejestracji w Virio.
 5. W przypadku zmiany danych Klient ma obowiązek niezwłocznej ich aktualizacji.

 § 7. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Usługodawców w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych jest Virio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-765) przy al. Wilanowska 208/58, adres e-mail: biuro@virio.pl,
 2. Virio zbiera i przetwarza dane osobowe przekazane przez Klienta oraz Usługodawcę w procesie rejestracji i w trakcie korzystania z Systemu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i innymi obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 3. Virio jako Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane osobowe Klientów oraz Usługodawców jedynie w celu zapewnienia właściwej i sprawnej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Virio oraz w przypadkach przewidzianych prawem w szczególności w celu informowania Klienta w sprawach związanych:
  • ze zmianami w niniejszym Regulaminie klienta,
  • z Rezerwacjami, których Klient dokonał,
  • ze zmianami oraz nowymi ofertami wprowadzanymi w Virio,
  • z innymi informacjami ważnymi z punktu widzenia użytkowania Virio.
 4. Dane Klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem §7 ustępów 5 oraz 6.
 5. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez Virio jego danych osobowych Usługodawcy, u którego ma możliwość dokonania Rezerwacji/Zakupu Bonu.
 6. Virio może przesyłać informacje handlowe podmiotów trzecich (tj. nie związanych z funkcjonowaniem serwisu Virio.pl) pod warunkiem wyrażenia przez Klienta osobnej zgody na ich otrzymywanie.
 7. Klient może w każdej chwili uaktualnić swoje dane używając strony edycji danych Konta Klienta.
 8. Klient ma prawo do likwidacji swojego konta w Virio i tym samym ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Administratora.
 9. Po likwidacji konta Klienta, który dokonał Rezerwacji/Zakupił Bon, jego dane pozostaną dostępne dla Usługobiorcy, u którego Rezerwacja/ Zakup Bonu został dokonany, do daty dokonanej Rezerwacji lub wykorzystania Bonu.
 10. Po likwidacji konta login Klienta nie może zostać ponownie wykorzystany przez co najmniej 3 miesiące od daty jego likwidacji i pozostaje w Virio we wszystkich miejscach, gdzie wcześniej był prezentowany.
 11. Usługodawca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących Klientów, które otrzymał od Virio w związku z korzystaniem z Virio a otrzymane od Virio informacje Usługodawca może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją zarezerwowanych Usług.
 12. Rezerwujący dokonując Rezerwacji zobowiązuje się do skorzystania z usług wybranego Usługodawcy, w określonym terminie zgodnie z regulaminem Virio oraz Regulaminem rezerwacji.

§ 8. Odpowiedzialność Virio

 1. Virio nie jest stroną transakcji dokonywanych między Klientami a Usługodawcami korzystającymi z systemu Virio.
 2. Virio nie ma obowiązku weryfikować prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Klientów czy też Usługodawców i nie odpowiada za ich prawdziwość.
 3. Virio dołoży starań w celu zapewnienia poprawnego działania Virio oraz zobowiązuje się do udzielenia pomocy Klientom w razie problemów, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Virio.
 4. Virio nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Virio wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Virio zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Virio w przypadku planowanej, bieżącej obsługi, a także konserwacji serwera oraz oprogramowania. Virio zobowiązuje się również do bezzwłocznego usuwania ewentualnych awarii w działaniu serwisu jednak nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w skutkach tej awarii.
 6. Virio nie ponosi odpowiedzialności za
  • treści i materiały umieszczane w Virio przez Klientów lub Usługodawców.
  • opóźnienie, zniekształcenie lub nieudane Rezerwacje w Virio, a także za brak możliwości odczytania informacji publikowanych w Virio przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Klientów,
  • błędne funkcjonowanie Virio, jak również za mogące się w nim znaleźć wirusy spowodowane atakami na system Virio, nieprawdziwe informacje lub dane podane przez Klientów,
  • przerwy lub wadliwe działanie Virio spowodowane działaniami włamaniami lub innymi działaniami hackerskimi.
 7. Virio nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe na skutek korzystania z Virio, a w szczególności:
  • informacje oraz materiały pobrane przez Klientów z Virio, ani za skutki ich wykorzystania,
  • sposób, w jaki inni Klienci korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Virio, bądź też jego czasowej niedostępności,
  • powstałe w wyniku braku dostępu do serwisu Virio, jak również utratę informacji, treści na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwera, na którym jest umieszczony Virio lub ingerencji osób trzecich,
  • powstałe w wyniku braku dostępu do serwisu Virio lub jego konto zostanie usunięte lub zablokowane z powodu łamania postanowień nin. Regulamin klienta.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Zawartość stron www, domeny internetowe oraz bazy danych, wchodzące w skład Virio stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), do których wszelkie prawa autorskie posiada Virio lub podmioty współpracujące z Virio.
 2. Wszelkie treści oraz materiały zamieszczane przez Klientów lub Usługodawców w Virio, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności ich autorskich praw majątkowych i osobistych.
 3. Virio nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich wskutek zamieszczenia treści lub materiałów przez Klientów.
 4. Virio jest Bazą Danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako utwór.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Virio wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu, bazy danych lub godzić w słuszne interesy Virio oraz innych Klientów.

 § 10. Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowe wykonanie Rezerwacji/ Zakupu Bonu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego aktualnej treści niniejszego Regulaminu klienta oraz akceptacją regulaminu i zasad ustalonych przez Usługodawcę.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania przeprowadzone przy użyciu założonego przez siebie Konta, również w przypadku udostępnienia Konta osobie trzeciej.
 3. Virio zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu klienta. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Virio.
 4. Klient zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie Regulaminu klienta. Jeśli w przeciągu dwóch tygodni nie zlikwiduje konta w Virio przyjmuje się, że akceptuje zmiany w niniejszym Regulamin klienta. Dokonanie Rezerwacji/ Zakup Bonu w takiej sytuacji jest również równoznaczne z akceptacją Regulamin klienta.

Virio.pl to serwis stworzony w ramach realizacji projektu ” Stworzenie internetowego portalu agregującego informacje o dostępnych terminach usług, umożliwiającego automatyczna rezerwacje usługi oraz generowanie voucherów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.


Uwagi - zgłoś problem lub prześlij nam swoją sugestię* wymagane podanie tematu oraz treści